Privacyverklaring en AVG


Privacy verklaring

1 Introductie
 Deze privacyverklaring geldt voor alle gegevensverzamelingen en andere -verwerkingen van Klik HR-diensten. 
 
 In deze privacyverklaring beschrijf ik:
 • Hoe ik door jou verstrekte persoonsgegevens verwerk (verzamelen, gebruiken, delen, vernietigen en beschermen);
 • Hoe je inzage kunt krijgen in jouw persoonsgegevens;
 • Hoe je deze gegevens kunt inzien, laten wijzigen en/of verwijderen;
 • Hoe je een (vermeende) klacht kunt indienen.
 
 Indien je ervoor kiest om vrijwillig informatie te verschaffen, zal ik deze informatie gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.
 
 Klik HR-diensten is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van alle kandidaten, alsmede van alle andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
 
 2 Klik HR-diensten
 Klik HR-diensten is gevestigd aan Keizersveld 22a, 5803 AN te Venray en is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van gegevens.

 

3 Technische informatie
 Op de website van Klik HR-diensten worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”


 4 Wanneer verzamelt Klik HR-diensten jouw persoonsgegevens?
 4.1 Kandidaten (als je solliciteert op een vacature)
 Jouw gegevens worden verwerkt (verzameld) vanaf het eerste contact met Klik HR-diensten. Dit betreft uitsluitend de informatie die je zelf doorgeeft via de website, de e-mail, telefoonverkeer of per brief. Vaak wordt dit moment “de inschrijving” genoemd. Jouw gegevens (waaronder eventueel je cv) slaan wij digitaal op in de cloud.
 
 Als je vindbaar bent via sociale media als LinkedIn, Facebook, kan ik jouw gegevens verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd bent in een nieuwe werkomgeving of mijn dienstverlening in het algemeen. Je kunt dan door mij benaderd worden met de vraag of je interesse hebt om het gesprek aan te gaan waarbij Klik HR-diensten zich houdt aan deze privacyverklaring. De opslagtermijn van deze gegevens is vastgesteld op 12 maanden.
 
 5.2 Contactpersonen zakelijke relaties
 De contactgegevens van contactpersonen van prospects, klanten, relaties en leveranciers leg ik vast in een database die in de cloud wordt opgeslagen om de veiligheid van de contactgegevens te borgen.
 
 6 Waarom verzamelt Klik HR-diensten je persoonsgegevens?
 6.1 Kandidaat (als je solliciteert op onze vacature)
 Veelal verzamel en verwerk ik jouw gegevens via de website of via een toevoeging aan een mail of brief met de voorafgaande toestemming van de betrokkene voor de uitvoering van mijn dienstverlening. Ik bied de volgende diensten aan: arbeidsbemiddeling, individuele coaching en HR-management.
 
 Om dit professioneel te kunnen doen heb ik specifieke informatie nodig om:
  1. Je concrete en passende vacatures voor te leggen;

  2. Informatie te kunnen geven over de diensten;
  3. Je kwalificatie en beschikbaarheid te kunnen vaststellen i.v.m. bemiddeling naar werk, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, sociale media (uitsluitend als dit vooraf al aangegeven is) en eventueel andere bronnen;
  4. Een gedegen relatie met je aan te gaan én te onderhouden en daarvan administratie te voeren;
  5. Voor  managementinformatie en toepassing van veiligheidsregels;
  6. Voor toepassing van wet- en regelgeving waar vereist;
 
 6.2 Contactpersonen zakelijke relaties
 Klik HR-diensten verwerkt de persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke relaties en betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee Klik HR-diensten zaken doet:
 ‒ Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
 ‒ Een zakelijke relatie te onderhouden;
 ‒ Een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
 
 7 Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?
 7.1 Kandidaten (als je solliciteert op onze vacature)
 Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.
 
 Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende persoonsgegevens en/of documenten:
 Bij inschrijving:
 ‒ NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
 ‒ Geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, leeftijd, geslacht;
 ‒ Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages, arbeidsvoorwaarden en werkervaring;
 ‒ Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 ‒ Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 ‒ Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 ‒ Pasfoto en video (introductie). Dit op vrijwillige basis.
 
 Op het moment dat je voor of door Klik HR-diensten kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:
 
 ‒ Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning;
 ‒ Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 
 Klik HR-diensten legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.
 
 7.2 Contactpersonen zakelijke relaties
 Wij verwerken van contactpersonen van zakelijke relaties de namen, contactgegevens (mail en telefoonnummer) en functies van contactpersonen.
 
 8 Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens (kandidaten, flexwerkers, zzp-ers) delen?
 8.1 Kandidaten (als je solliciteert op onze vacature)
 Klik HR-diensten kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere Klik HR-diensten entiteiten, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens de verwerkingsverantwoordelijke diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
 
 De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”.
 
 Jouw persoonsgegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt.
 Klik HR-diensten draagt zorg voor de beveiliging middels passende technische en organisatorische maatregelen op de door jou verstrekte gegevens rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.
 
 8.2 Contactpersonen zakelijke relaties
 Klik HR-diensten kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen ten behoeve van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Klik HR-diensten entiteiten en zakenpartners die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Klik HR-diensten hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Klik HR-diensten zorgt voor de beveiliging middels passende technische en organisatorische maatregelen op de opgeslagen persoonsgegevens rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.
 
 9 Bewaartermijnen
 De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen en de categorie waaronder de persoonsgegevens vallen.
 
 9.1 Kandidaten (voor werving t.b.v. arbeidsovereenkomst en detachering bij opdrachtgevers)
 Jouw bemiddelingsgegevens (NAW-gegevens, CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn maximaal twee jaar beschikbaar. Indien je niet meer in de database opgenomen wenst te worden, kun je dit aangeven. Nadat je hebt aangegeven dat je niet meer in de database opgenomen wenst te worden, worden de gegevens nog voor maximaal 6 maanden bewaard in verband met eventuele klachten. In deze afgeschermde omgeving zijn je gegevens enkel beschikbaar voor een beperkt aantal personen binnen Klik HR-diensten onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden jouw gegevens definitief verwijderd uit onze database.
 
 Wij willen voorkomen dat wij je meerdere malen onnodig benaderen. Daarom willen wij in onze database vastleggen wanneer je voor het laatst benaderd bent. Daarvoor vragen wij jouw toestemming. Deze gegevens (NAW-gegevens en laatste contactmoment) leggen wij vast in onze database nadat je daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze contactgegevens houden wij 5 jaar aan. Daarna worden de contactgegevens verwijderd uit onze database en zul je enkel na je toestemming wederom door ons aan de database worden toegevoegd.
 
 9.2 Kandidaten (bij plaatsing als detacheerder bij opdrachtgevers)
 Op het moment dat je als werknemer via payroll of loondienst bij ons in dienst treedt, zullen wij jouw persoonsgegevens conform wettelijke vereisten tijdens dienstverband en na dienstverband maximaal vijf jaar bewaren. Deze gegevens betreffen gegevens over personalia, arbeidsovereenkomst, wijzigingen, functioneringsgesprekken, loonbelastingverklaringen, BNS-nummer en identiteitsbewijzen.
 
 Voor benadering en werving wordt eenzelfde procedure gehanteerd als beschreven in paragraaf 9.1.
 
 9.3 Contactpersonen zakelijke relaties
 De persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke relaties worden aangehouden ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening. Deze gegevens worden maximaal 10 jaar bewaard.
 
 10 Rechten op inzage en/of wijzigen van jouw gegevens
 10.1 Kandidaten
 Als je inzage wilt en/of wijzigingen wilt aanbrengen in jouw gegevens dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon bij Klik HR-diensten of via het algemeen telefoonnummer.
 Om gebruik te maken van deze dienst moet je je legitimeren middels een geldig identiteitsbewijs.
 
 10.2 Contactpersonen zakelijke relaties
 Als je inzage wilt en/of wijzigingen wilt aanbrengen in jouw gegevens dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon bij Klik HR-diensten of via het algemeen telefoonnummer. Om gebruik te maken van deze dienst moet je je legitimeren middels een geldig identiteitsbewijs.
 
 11 Recht op verwijderen van jouw gegevens
 Voor zowel kandidaten als contactpersonen van zakelijke relaties geldt dat indien je wilt dat gegevens definitief verwijderd worden door Klik HR-diensten, dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon of via het algemeen telefoonnummer. Om gebruik te maken van deze dienst, moet je je legitimeren middels een geldig identiteitsbewijs.
 
 12 Recht op dataportabiliteit van jouw gegevens
 Wil je jouw gegevens overdragen aan een andere organisatie dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon of via het algemeen telefoonnummer. Klik HR-diensten zal dan jouw gegevens verzamelen en deze aan jou overdragen. Om gebruik te maken van deze dienst moet je je legitimeren middels een geldig identiteitsbewijs.
 
 13 Beveiliging
 Klik HR-diensten doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig verwerkingen. Klik HR-diensten draagt zorg voor de beveiliging middels passende technische en organisatorische maatregelen op de door jou verstrekte gegevens rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.
 
 Indien Klik HR-diensten als verwerkingsverantwoordelijke gebruik maakt van verwerkers dan zal Klik HR-diensten voorafgaand aan de verwerking een verwerkingsovereenkomst met deze partij opstellen. Hierbij zullen tenminste dezelfde of zwaardere beveiligingsmaatregelen gelden als wanneer deze gegevens binnen Klik HR-diensten verwerkt zouden worden.
 
 14 Vragen, opmerkingen, klachten
 Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klik HR-diensten, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
 
 E-mail: emiel@klikwens.nl
 Adres: Klik HR-diensten, Keizersveld 22a, 5803 AN  Venray
 Telefoon: 0478 - 745 030.
 
 15 Vermoeden van een Datalek
 Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden via onderstaande gegevens:
 
 E-mail: emiel@klikwens.nl
 Post: Keizersveld 22a, 5803 AN  Venray
 Telefonisch: Telefoonnummer 0478 - 745 030
 
 16 Wijzigingen
 Klik HR-diensten kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacybeleid. Het meest actuele Privacybeleid is te allen tijde in te zien op de website van Klik HR-diensten. Deze versie is opgesteld in november 2020.